Adviezen

Als Adviesraad Sociaal Domein (ASD) hebben wij de taak om het college en de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel te adviseren over zaken die in het sociaal domein spelen. De ASD geeft gevraagd en ongevraagd advies. Gevraagd advies meestal naar aanleiding van plannen die de gemeente maakt. Ongevraagd als wij merken dat er zaken zijn die beter kunnen en/of op signalen uit de samenleving.


 • Re-integratieverordening Participatiewet

  Het college heeft het plan om aan een langdurig werkloze die duurzaam uitstroomt naar algemeen geaccepteerde arbeid een eenmalige uitstroompremie toe te kennen als die persoon niet langer recht heeft op een uitkering. Die premie wordt verhoogd tot de bedragen die genoemd zijn in de re-integratieverordening participatiewet.

  Vanuit de adviesraad hebben we aangegeven dat wij hier positief tegenover staan, omdat de kosten die gemoeid zijn met aan het weer aan werk gaan, niet afhankelijk zijn van of iemand wel of niet arbeidsbeperkt is en het daarom past deze groepen gelijk te behandelen.

  Het college is van mening dat het voorgestelde bedrag van de uitstroompremie voor een groot aantal van onze inwoners voldoende buffer biedt om de kosten op te vangen die gemoeid zijn met het weer aan het werk gaan en zodoende uit de uitkering te stromen. Re-integratie is echter maatwerk. Het is afhankelijk van iemands mogelijkheden en beperkingen wat in het concrete geval passend is. In het geval inwoners aantoonbaar, substantieel meer kosten maken om aan het werk te gaan, dan bestaat de ruimte om op “maatwerk basis” onze re-integratievoorzieningen aan te passen.

  Daarnaast hebben nogmaals aandacht gevraagd voor de integrale ondersteuning voor werklozen die te maken hebben met plichten, maar ook rechten uit andere wetgeving. Naar ons idee zit dit niet zo zeer in de wetgeving, maar in de uitvoeringsregels.

  Bijlage(n):


 • Aandachtspunten voor collegewerkprogramma

  Als adviesorgaan van college en gemeenteraad op het sociaal domein hebben wij vanuit onze kennis en ervaring een lijst met aandachtspunten meegegeven aan het college voor het collegewerkprogramma.

   Bijlage(n):


  • Energietoeslag

   De energietoeslag wordt niet altijd gebruikt waar die voor bedoeld is. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de toeslag gebruikt wordt voor betaling van de energierekening? Hoe kunnen inwoners ondersteund worden die kopje onder dreigen te gaan door hoge energiekosten en inflatie?

   Wij hebben onder andere geadviseerd om een overzicht te maken van inwoners die de energietoeslag aanvragen. Zo kan duidelijk worden welke inwoners niet worden bereikt, die wel recht hebben op toeslag. Een ander advies is om ervoor te zorgen dat inwoners die toeslagen hebben ontvangen en nog op hun rekening hebben staan, hun recht blijven behouden op kwijtscheldingen.

   Bijlage(n):