Adviezen

Als Adviesraad Sociaal Domein (ASD) hebben wij de taak om het college en de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel te adviseren over zaken die in het sociaal domein spelen. De ASD geeft gevraagd en ongevraagd advies. Gevraagd advies meestal naar aanleiding van plannen die de gemeente maakt. Ongevraagd als wij merken dat er zaken zijn die beter kunnen en/of op signalen uit de samenleving.


 • Sport- en beweegnota 2024-2027

  In het huidige coalitieakkoord Voor vandaag en morgen 2022 – 2026 staat dat sport van groot belang is voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van alle Capellenaren. Het college wil blijven investeren in het stimuleren van sport en beweging door alle Capellenaren van jong tot oud met bijzondere aandacht voor Capellenaren met een beperking.

  Onze belangrijkste aandachtspunten bij de Nota Sport en bewegen:

  • De nadruk ligt vooral op de doelgroepen 16 – 29 jaar en 65 jaar en ouder. We missen aandacht voor de leeftijdsgroep ertussenin.
  • Concretiseer de plannen voor de inclusiviteit rondom sport- en bewegen. Verbeter de toegankelijkheid van de sportclubs en -accommodaties.
  • Herintroduceer het ‘schoolzwemmen’ en start een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan.
  • Creëer meer buitenspeel- en -beweegmogelijkheden voor kinderen in de wijken.

  Bijlage:


 • Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

  De gemeenten en alle betrokken organisaties in de regio Rotterdam-Rijnmond zetten zich in om duurzame veiligheid te bereiken in gezinnen en huishoudens. In de regiovisie staat wat gemeenten gaan doen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling de komende vier jaar. De drie centrumgemeenten in onze regio (Rotterdam, Nissewaard & Vlaardingen) werken met elkaar daarin samen om de regiogemeenten te faciliteren en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren.

  Als ASD adviseren wij in het algemeen positief over de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2024 – 2027. Wel geven wij bij dit positieve advies, de onderstaande aanbevelingen mee:

  • Werk als gemeente concreet uit hoe de visie wordt geïmplementeerd en welke specifieke stappen worden genomen om deze te realiseren, inclusief de benodigde preventieve maatregelen. Als adviesraad staan wij klaar om te participeren in de ontwikkeling van een uitvoeringsplan om de visie te operationaliseren.
  • Stel een duidelijk monitoringsysteem op om gegevens te verzamelen over de resultaten van jeugdhulpinterventies. Gebruik deze gegevens om beleid en praktijk te evalueren en bij te sturen waar nodig. Deel relevante informatie met lokale teams en gemeenschappen om transparantie en vertrouwen op te bouwen.

  Bijlagen:


 • Programma Langer Thuis

  Binnen Capelle aan den IJssel zal in de komende jaren het aantal inwoners met een ondersteunings-, zorg en/of hulpvraag sterk toenemen en zal het ‘zelfstandig’ wonen vaak niet haalbaar meer zijn. In het Programma Langer Thuis / Thuis in Capelle wordt beschreven dat Capellenaren zo lang als mogelijk naar hun zin (en als dit kan zelfstandig) in hun eigen woning kunnen blijven wonen. En wat daar voor nodig is om dat te realiseren.

  De ASD adviseert positief en geeft de volgende vier aandachtspunten mee:

  • Beschrijf concreet wat dit doel voor Capellenaren gaat betekenen, wat gaan burgers er daadwerkelijk van merken?
  • Denk nu alvast na over doelgerichte bewustwordingscampagnes voor verschillende groepen in de samenleving om te bevorderen dat mensen naar elkaar (gaan) omzien.
  • Heb aandacht voor mensen die niet over een eigen netwerk beschikken om op terug te vallen.
  • Breng de blijverslening meer onder de aandacht. De blijverslening is bedoeld voor inwoners die hun koopwoning toekomstbestendig willen maken.

  Reactie van de gemeente:

  In de vergadering van september bedankt de beleidsmedewerker de ASD voor het advies en zegt blij te zijn met de positieve waardering en de aangegeven aandachtspunten. Deze zullen worden meegenomen in het vervolg.

  Bijlagen: