Over ons

De doelstelling van de Adviesraad, zoals vastgelegd in de gemeentelijke verordening, luidt als volgt:

‘De Adviesraad heeft tot taak de gemeenteraad en het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die de ontwikkeling, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk beleid op het beleidsveld sociaal domein betreffen. De Adviesraad kan voorstellen doen voor het gemeentelijk beleid op het beleidsveld sociaal domein.’

Het betreft zowel de ontwikkeling van het beleid als de evaluatie van de uitvoering. In de dagelijkse praktijk werkt de Adviesraad samen met andere adviesorganen, indien voorhanden en/of beleidsadviseurs betrokken bij het betreffende dossier.

Het College zal de Adviesraad om advies vragen bij de volgende beleidszaken:

  • Vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen in het sociaal domein;
  • Het vaststellen van beleidsplannen binnen het sociale domein;
  • Het vaststellen of wijzigen van verordeningen;
  • Evaluatie van het gevoerd beleid.

Het sociaal domein omvat de ontwikkeling van onderstaande beleidsterreinen:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo);
  • Jeugdwet (Jeugdhulp, jeugdzorg, GGZ-kinderpsychiatrie, kindermishandeling, etc.);
  • Participatiewet (Werk, Inkomen, Armoede en Schuldhulpverlening);
  • Wet sociale werkvoorziening;
  • Het VN-verdrag over de rechten van de mens en in het bijzonder van mensen met een beperking.