Categorie: Adviezen

 • Sport- en beweegnota 2024-2027

  In het huidige coalitieakkoord Voor vandaag en morgen 2022 – 2026 staat dat sport van groot belang is voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van alle Capellenaren. Het college wil blijven investeren in het stimuleren van sport en beweging door alle Capellenaren van jong tot oud met bijzondere aandacht voor Capellenaren met een beperking. Onze…

 • Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

  De gemeenten en alle betrokken organisaties in de regio Rotterdam-Rijnmond zetten zich in om duurzame veiligheid te bereiken in gezinnen en huishoudens. In de regiovisie staat wat gemeenten gaan doen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling de komende vier jaar. De drie centrumgemeenten in onze regio (Rotterdam, Nissewaard & Vlaardingen) werken met elkaar…

 • Programma Langer Thuis

  Binnen Capelle aan den IJssel zal in de komende jaren het aantal inwoners met een ondersteunings-, zorg en/of hulpvraag sterk toenemen en zal het ‘zelfstandig’ wonen vaak niet haalbaar meer zijn. In het Programma Langer Thuis / Thuis in Capelle wordt beschreven dat Capellenaren zo lang als mogelijk naar hun zin (en als dit kan…

 • Hoogwaardig handhaven

  Het college heeft een Uitvoeringsplan Hoogwaardig Handhaven Participatiewet gemaakt. Hierin staat hoe het college misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen wil voorkomen, ontmoedigen en bestrijden volgens het concept hoogwaardig handhaven. De Adviesraad Sociaal Domein is verheugd over behaalde successen met de huidige werkwijze en adviseert voortzetting van het beleid. Het belang van preventie, vertrouwen in…

 • Re-integratieverordening Participatiewet

  Het college heeft het plan om aan een langdurig werkloze die duurzaam uitstroomt naar algemeen geaccepteerde arbeid een eenmalige uitstroompremie toe te kennen als die persoon niet langer recht heeft op een uitkering. Die premie wordt verhoogd tot de bedragen die genoemd zijn in de re-integratieverordening participatiewet. Vanuit de adviesraad hebben we aangegeven dat wij…

 • Aandachtspunten voor collegewerkprogramma

  Als adviesorgaan van college en gemeenteraad op het sociaal domein hebben wij vanuit onze kennis en ervaring een lijst met aandachtspunten meegegeven aan het college voor het collegewerkprogramma. Bijlage(n):

 • Energietoeslag

  De energietoeslag wordt niet altijd gebruikt waar die voor bedoeld is. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de toeslag gebruikt wordt voor betaling van de energierekening? Hoe kunnen inwoners ondersteund worden die kopje onder dreigen te gaan door hoge energiekosten en inflatie? Wij hebben onder andere geadviseerd om een overzicht te maken van inwoners die…

 • Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2023

  In oktober 2022 hebben we advies uitgebracht over de’ Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2023’. Ons advies was om aandacht te geven aan de schrijfstijl waarin deze verordening en vele andere zijn geschreven. In het antwoord op ons advies zegt het college toe om te starten met het opstellen van een leesbare vertaling van de verordening. Hierin…

 • Lokale Inclusie Agenda 2022 (Capelle voor Iedereen)

  Met de Lokale Inclusie Agenda (LIA) wil de gemeente laten zien welke activiteiten en voorzieningen beschikbaar zijn, waar de gemeente staat en vooral wat er nog moet gebeuren om ervoor te zorgen dat alle inwoners volwaardig mee kunnen (blijven) doen. Het hoofddoel van de LIA is om van de gemeente Capelle aan den IJssel een…